Kulturna baština

Putovi prodora mora u jezeru

U ranijim razmatranjima dok još nije bilo poznata debljina i sastav kvartarnih taloga u jezeru, i dok se pretpostavljalo da im podinu izgrađuju propusni vapnenci, ocjenjeno je da se jezero i izvori zaslanjuju morskom vodom koja prodire u teren kroz šire područje Prosike.

Kasnijim istraživanjima došlo se do saznanja dadebljina vodonepropusnih kvartarnih taloga seže i do 30 m ispod jezera, a veći dio njihove podine izgrađuju nepropusni lapori eocenskog fliša koji sprječavaju prodor morske vode dublje u kopno ispod jezera iz smjera oko Prosike. Morska voda bi mogla prodrijeti dublje u kopno i kroz vapnence na sjeveroistočnoj obali jezera, ali izvori se sigurno, a vrlo vjerojatno ni kopno, ne zaslanjuju na tome potezu. U prilog tome govori da je u Lateralnom kanalu crpljenjem jame s vodom u sušnom razdoblju, sa sniženjem razine vode ispod razine jezera dobijen uzorak kojem se salinitet nije povećao iznad 50 mg Cl/l.

S obzirom na navedene činjenice ostaje gotovo sigurna pretpostavka da se bočati izvori u Vranskom polju zaslanjuju iz područja Biograda i to kroz vapnence između dviju sinklinarnih barijera sjeverno od Biograda.

Back to top button
Skip to content