Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova “Park prirode Vransko jezero”) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi “Park prirode Vransko jezero”.
Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:

  • na adresu Javne ustanove “Park prirode Vransko jezero”, K.P.Svačića 2, 23 210 Biograd n/M;
  • na broj telefona: 023/383-181;
  • na broj faksa: 023/386-453;
  • elektroničkom poštom na: branka.cimbur@pp-vransko-jezero.hr ili
  • donijeti osobno u upravu Javne ustanove “Park prirode Vransko jezero” radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zakon o pravu na pristup informacijama:
Narodne novine br. 25/13
Narodne novine br. 85/15
Narodne novine br. 69/22

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije:
Narodne novine br. 12/14
Narodne novine br. 15/14

Povjerenik za informiranje: http://www.pristupinfo.hr
Godišnja izvješća:

Skip to content