Održan info dan projekta Change we care

Održan info dan projekta Change we care

Info dan i uspješan završetak projekta obilježen je u srijedu 22.12.2021. prigodnim programom u prostoru muzeja Maškovića Hana u Vrani. Park prirode Vransko jezero predstavio je rezultate projekta uz otvorenje izložbe fotografija o životu poplavnih livada, autora Filipa Brale.

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero jedan je od 11 projektnih partnera na projektu CHANGE WE CARE.
Projekt CHANGE WE CARE je odobren za sufinanciranje u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., Prioritetne osi 2: Sigurnost i otpornost, Specifičnog cilja 2.1: Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Razdoblje provedbe projekta je od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021. godine.

Kroz projekt je ostvaren cilj stvaranja povezanost među svim dionicima te unaprijeđen kapacitet lokalnih i regionalnih vlasti kroz proces izrade mjera prilagodbe na klimatske promjene u obalnom području.

Dvadesetak  sudionika ovog završnog događanja projekta, informiralo se o  utjecaju klimatskih promjena na pet pilot područja u Jadranskom prostoru te u plodnoj raspravi prokomentiralo predložene mjere za prilagodbu na klimatske promjene.

Mjere prilagodbe proizašle su iz komunikacije s nizom raznolikih dionika te lokalnom zajednicom u procesu uključenja istih kroz nekoliko prethodnih radionica, anketa i intervjua.

Naglasak u planu prilagodbe stavljen je na metode vraćanja ugljika nazad u tlo, kroz poticanje obrade tla kojem se bez oranja potiče izgradnja humusa te korištenje pokrovnih kultura. U planu su detaljno razrađene mogućnosti provedbe pilot mjere za uzgoj ugljika na području Parka prirode Vransko jezero i okolice. Idejno rješenje regenerativne poljoprivrede za prilagodbu na utjecaje klimatskih promjena na području Jasen predlaže revitalizaciju poplavnih livada i ekstenzivnog stočarstva po principu rotacijske ispaše, sadnju cvjetnih traka i vjetrobrana, uspostavu nasada pitomih šparoga i artičoka te kultura kratke ophodnje za proizvodnju drvne sječke. Rješenje se odnosi na tri različita scenarija od minimalne intervencije s ustavama s preljevom do umjerenog poplavljivanja uz dodatnu izgradnju nasipa pa sve do značajnog poplavljivanja s podizanjem podzemnih voda te akvakulturom.

Važnost poplavnih livada

Izložba fotografija zadarskog fotografa Filipa Brale tematizira poplavne livade kao prostor iznimne važnosti za život čovjeka i biološku raznolikost.

Poplave su prirodne pojave, a čitavo područje Parka je predodređeno da bude poplavna zona, što zbog konfiguracije terena, a što zbog činjenice da se voda na području sjeverno od jezera nekad zadržavala i na deseterostruko većoj površini od današnje te tvorila močvaru čiji je veći dio isušen intervencijom čovjeka.
Prema istraživanjima profesora emeritusa Shermana Swansona i suradnika sa Sveučilišta u Nevadi u SAD-u, livade s močvarnim biljnim zajednicama vrlo efikasno uklanjaju ugljik iz atmosfere. Zapravo, po hektaru, količina ugljika zarobljena na ovim livadama slična je stopama izmjerenim u tropskim prašumama. S druge strane, livade s više gole zemlje i biljnih zajednica povezanih sa sušnijim tlom ispuštaju velike količine ugljika iz tla u atmosferu. Za razliku od šuma, gdje se većina ugljika pohranjuje u drvu iznad zemlje, pohrana ugljika na livadama je ispod zemlje. Ugljik u livadskom tlu manje je osjetljiv na poremećaje kao što je šumski požar i može se zadržati u ekosustavu dulje od nadzemnog ugljika.

Svrha izrade idejnog rješenja regenerativne poljoprivrede je korištenje zamišljenog scenarija koji obnavlja poplavljene livade, kao pomoćnog alata za promjenu uobičajenog načina razmišljanja o vodnom gospodarstvu i poljoprivredi na području Jasen, te formiranje novih modela upravljanja, a zatim i njihovog testiranja, kroz pilot mjere i projekte.

NEKI OD REZULTATA:

IZRAĐENI IZVJEŠTAJI koji se bave:

• Hidrološkim i klimatološkim istraživanjima u Parku prirode Vransko jezero” za potrebe procjene dinamike kolebanja razina jezerskog sustava, kao i dotjecanja voda i nanosa uslijed klimatskih promjena
• Istraživanjem promjena zajednica makrozoobentosa u litoralnoj zoni Vranskog jezera od 2011. do 2019. godine
• Istraživanjem promjena fitoplanktona Vranskog jezera od 2014. do 2019. godine
• Istraživanjem i prijedlogom metode praćenja stanja zooplanktona u Vranskom jezeru
• Istraživanjem i analizom makrofita Vranskog jezera od 2010. do 2019. godine.
• Nabavljena oprema za automatizirano praćenje kvalitete vode i zraka

• Izrađen plan prilagodbe na klimatske promjene za Pilot područje Park prirode Vransko jezero te idejno rješenje regenerativne poljoprivrede područja Natura 2000 Jasen.

odrzan-info-dan-projekta-change-we-care-01 odrzan-info-dan-projekta-change-we-care-02 odrzan-info-dan-projekta-change-we-care-03 odrzan-info-dan-projekta-change-we-care-04 odrzan-info-dan-projekta-change-we-care-05 odrzan-info-dan-projekta-change-we-care-06 odrzan-info-dan-projekta-change-we-care-07