Informacije za ribiče

LOVOSTAJ

ŠTUKA: od 01. veljače do 31. ožujka
ŠARAN: od 01. travnja do 31. svibnja
SOM: od 16. travnja do 15. lipnja

Dragi ribiči!

Javna ustanova odgovorna je za gospodarenje ribolovnom zonom unutar granica Parka prirode Vransko jezero te upravljanje ribljim fondom u cilju održavanja ravnoteže između potreba ptica, riba i vas – ribiča, a sve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, ribolovno-gospodarskom osnovom PP Vransko jezero i godišnjim planom gospodarenja. Kako bi i u narednim desetljećima bilo moguće uživati u Vranskom jezeru iščekujući da trzne šaran ili štuka, dok s druge strane jezera prelijeću međunarodno nam značajni mali vranci i čaplje te da jezerska jegulja ne bi postala tek mit iz prošlosti ovog kraja – potrebno je pridržavati se pravila.

Za športski ribolov na Vranskom jezeru potrebno je kupiti ribolovnu dozvolu s rokom važenja za:

– jedan dan (dnevna dozvola, vrijedi 24 h od sata kupnje navedenog na dozvoli),
– tekuću kalendarsku godinu (godišnja dozvola, vrijedi od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće kalendarske godine).

Dnevne i godišnje dozvole za športski ribolov mogu se kupiti u uredu Parka prirode u Biogradu n/M, Kralja Petra Svačića 2/II (ponedjeljak – petak, 7 – 16 sati) ili tijekom turističke sezone u info centrima Crkvine i Prosika (svibanj – rujan).

Godišnja ribolovna dozvola izdaje se hrvatskom i stranom državljaninu uz predočenje potvrde o položenom ribičkom ispitu, dok za izdavanje dnevne dozvole nije potrebna potvrda o položenom ribičkom ispitu.

Dozvolu je potrebno kupiti prije dolaska na ribolovnu poziciju!

Ribolov noću i noćenje na ribolovnim pozicijama nisu dopušteni!

Godišnje dozvole za športski ribolov za invalide Domovinskog rata kupljene u Parku prirode Vransko jezero vrijede i na svim tekućicama na području Republike Hrvatske.

Za potpuniji doživljaj športskog ribolova, ribičima su na raspolaganju kajaci za ribolov, jednosjed i dvosjed, koje se može iznajmiti na info centru Prosika svaki dan tijekom turističke sezone (svibanj – rujan).

Cjenik usluga vezanih uz športski ribolov u PP Vransko jezero možete pronaći OVDJE.

1. U Rezervatu ribolov nije dozvoljen!
Ornitološki rezervat je maleno područje – ostatak nekadašnje močvare koja pruža posljednje utočište brojnim pticama močvaricama. One zimuju i gnijezde u tršćaku, a hrane se na poplavnim livadama i u plićaku. Kako bi se smanjila ometanja ugroženih i strogo zaštićenih ptica na minimum, u Ornitološkom rezervatu zabranjen je ribolov, kao i sve rekreativne aktivnosti i općenito boravak posjetitelja bez vodiča iz Javne ustanove. Ova se odluka odnosi na čitavo područje Rezervata (sjeverozapadni dio Vranskog jezera).

2. Jegulja strogo zaštićena!
S obzirom na izvješćivanje struke o kontinuiranom padu broja jegulja na Vranskom jezeru, Ministarstvo kulture je još 2009. godine, u “Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim”, proglasilo populacije jegulje na Vranskom jezeru strogo zaštićenim. To prema Zakonu o zaštiti prirode znači da je u Vranskom jezeru zabranjeno jegulju na bilo koji način loviti, kao i ometati u migraciji. Iako ova odluka nije novost, primijetili smo potrebu da je dodatno istaknemo kako ne bi promaknula nijednom ribiču. Jegulja je autohtona vrsta u jezeru, nastanjena u njemu od davnina. Od unosa drugih ribolovnih vrsta, naknadno unesenih ljudskom rukom, jegulja je postala izbjeglica u vlastitom jezeru, boreći se sa stranim i invazivnim vrstama za hranu i životni prostor.
Sa senzibilitetom za tradiciju ovog kraja, koja je stoljećima uvrštavala jegulju u svoju kuhinju, pozivamo lokalno stanovništvo da zajedno s nama sačuvaju u priči i slici tradicionalne načine hvatanja jegulje kao zanimljivost koja će dati dodatni šarm prošlosti ovog kraja u očima posjetitelja iz današnjeg svijeta stakla i betona, a neće lišiti naše potomke mogućnosti da svojim očima vide jegulju Vranskog jezera.

ribolov-01 ribolov-02 ribolov-03 ribolov-04 ribolov-05 ribolov-06 ribolov-07 ribolov-08

 

Pravilnik o športskom ribolovu u Parku prirode Vransko jezero

Ovlaštenik ribolovnog prava Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, na ribolovnim vodama kojima upravlja i gospodari, temeljem čl. 22., st. 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, za ribiče koji ovdje love ribu propisuje sljedeća pravila ponašanja i poštivanja organizacijske strukture i odluke koje treba provoditi radi održivog gospodarenja ribolovnim vodama, odnosno Pravilnik o športskom ribolovu u Parku prirode Vransko jezero:

1. Športski ribolov se može obavljati na cijelom području Vranskog jezera, osim na području posebnog ornitološkog rezervata „Sjeverozapadni dio Vranskog jezera“.
2. Na području posebnog ornitološkog rezervata zabranjen je ribolov, poribljavanje, prihrana ribljeg fonda, vožnja plovilima te bilo kakvo uznemiravanje ili radnje koje bi mogle narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom.
3. Prilikom obavljanja športskog ribolova svaki ribič je dužan kod sebe imati: dozvolu za športski ribolov (godišnju ili dnevnu), potvrdu o položenom ribičkom ispitu za ribolov uz godišnju dozvolu, obrazac popis ulova i osobnu iskaznicu ili drugi relevantan dokument.
4. Ribič je obavezan upisivati ulov u obrazac popisa ulova prilikom ribolova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ribolova. Ribič koji lovi uz dnevnu dozvolu, obvezan je dostaviti podatke o ukupno zadržanom dnevnom ulovu (količine i vrste riba) u JU PP Vransko jezero na obrascu popisa dnevnog ulova u roku od 7 dana od datuma važenja dnevne dozvole upisanog na dnevnoj dozvoli. Ribič koji lovi uz godišnju dozvolu, obvezan je nakon završetka ribolova na ribolovnoj vodi, a prije odlaska s ribolovne vode, upisati podatke o zadržanom ulovu u športskom ribolovu (vrste riba i procijenjene količine) u obrazac popisa ulova. Podatke o ukupnom godišnjem ulovu u športskom ribolovu (količine i vrste riba) ribič je obvezan dostaviti u JU PP Vransko jezero na obrascu popisa godišnjeg ulova najkasnije do kraja siječnja za prethodnu godinu.
5. Ribič je dužan na zahtjev ribočuvara dati na uvid dozvolu za športski ribolov, potvrdu o položenom ispitu, popis dnevnog ulova, osobnu iskaznicu ili drugi relevantan dokument te ribolovni alat i opremu, kao i ulov.
6. Sportski ribolov se smije obavljati s najviše tri ribolovna štapa s po jednom udicom.
7. Iznimno od točke 6., umjetni mamac (varalica) može imati više od jedne udice, a najviše dvije s ili bez kontrakuke.
8. Kod uporabe umjetnog mamca dozvoljen je ribolov s jednim ribolovnim priborom (štapom).
9. Zabranjeno je loviti ribu uz uporabu strane (alohtone) vrste ribe kao mamca.
10. Dopušta se korištenje prirodnih mamaca isključivo ulovljenih u jezeru, uz maksimalnu prihranu na ribolovnoj poziciji u ukupnoj količini od 2 kg po danu (boile, zrnevlje, brašnasta hrana i sl.).
11. U slučaju korištenja boili kao mamca, prilikom izrade istih nije dopušteno koristiti kemikalije kao sastojke.
12. Ribiči mogu označiti mjesto prihrane, i to isključivo sa žutom bovom na kojoj moraju istaknuti broj važeće ribičke dozvole te vrijeme isteka iste te su dužni istu po isteku dozvole ukloniti, a u slučaju godišnjih dozvola, ukloniti po odlasku s ribolovne vode.
13. Prilikom obavljanja ribolova zabranjeno je unošenje, ispuštanje ili odlaganje u vodu hranjivih (kemijski spojevi važni za rast i razvoj organizama, soli dušika, fosfora i slično) i drugih tvari.
14. Zabranjeno je unošenje alohtonih vrsta riba ili drugih organizama u jezero (školjke, pijavice i sl.).
15. Zabranjeno je ispiranje posuda ili izlijevanje vode donesene iz drugog ribolovnog područja ili ribogojilišta.
16. Zabranjeno je ostavljati ribolovni pribor u ribolovnoj vodi bez nadzora.
17. Zabranjeno je ometanje ribiča bukom, glazbom, galamom ili na druge načine.
18. Zabranjena je izrada nadstrešnica i sličnih objekata na i uz ribolovnu vodu.
19. Dopuštena je uporaba plovila maksimalne dužine do 4 m i s pogonskim motorom do maksimalno 3,75 KW (5KS).
20. Nije dopušten ribolov iz plovila koje se kreće (panulanje).
21. Dopušta se dnevni ulov od 2 komada, ukupne težine do 8 kg, za sljedeće vrste:
– štuka (Esox lucius),
– som (Silurus glanis),
– šaran (Cyprinus carpio),
– linjak (Tinca tinca),
– cipal putnik (Chelon labrosus),
– cipal balavac (Liza ramada),
– cipal glavaš (Mugil cephalus),
uz lovostaj za:
– štuku (Esox lucius) – od 01. veljače do 31. ožujka,
– šarana (Cyprinus carpio) – 01. travnja do 31. svibnja,
– soma (Silurus glanis) – 16. travnja do 15. lipnja.
22. Dopuštena količina dnevnog ulova iz točke 21. ne odnosi se na trofejni ulov; dnevno je dozvoljeno uloviti samo jedan primjerak trofejne ribe koja može biti teža od 8 kg.
23. Invazivne vrste babušku (Carasius gibelio), gambuziju (Gambusia affinis), sunčanicu (Lepomis gibbosus) i bezribicu (Pseudorazbora parva) treba loviti neograničeno te je zabranjeno vraćanje ulovljenih primjeraka natrag u vodu.
24. Najmanje veličine riba koje se smiju loviti su:
– štuka (Esox lucius) – 40 centimetara,
– som (Silurus glanis) – 60 centimetara,
– linjak (Tinca tinca) – 20 centimetara,
– šaran (Cyprinus carpio) – 40 centimetara,
– cipal putnik (Chelon labrosus) – 16 cm*,
– cipal balavac (Liza ramada) – 16 cm*,
– cipal glavaš (Mugil cephalus) – 20 cm*.
* obzirom na prisustvo morskih vrsta riba u ribolovnim vodama ovlaštenika, najmanja veličina za ciple je u skladu s Naredbom o zaštiti riba i drugih morskih organizama, kako bi se omogućila zaštita ribljeg fonda
25. Ribu koju ne namjerava zadržati, ribič je dužan neposredno nakon ulova neozlijeđenu vratiti u jezero.
26. U cilju zaštite ugroženih, strogo zaštićenih vrsta, na cijelom području Vranskog jezera (uključujući kanal Prosika) zabranjeno je loviti sljedeće vrste riba:
– jegulja (Anguilla anguilla),
– riječna babica (Salaria fluviatilis),
– glavočić vodenjak (Knipowitschia panizzae),
– masnica (Rutilus aula).
Prilikom slučajnog ulova niti jedan primjerak navedenih vrsta riba ne smije se zadržati, već se neozlijeđen mora vratiti u vodu iz koje je ulovljen (Catch & Release ribolov).
27. Za znanstveno istraživanje vrsta iz točke 26. potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva.
28. Zabranjeno je obavljanje ribolova na poplavnom području, dok se voda ne povuče, kao i sprječavanje na bilo koji način povratka riba s poplavljenog područja te sprječavanje bilo kojih drugih migratornih kretanja riba.
29. Nije dozvoljen ribolov riba u migraciji na migracijskim koridorima (Jugovir, kanal Prosika).
30. Ribolov je dopušten od izlaska sunca do 23 sata, što podrazumijeva da je ribič do 23 sata dužan napustiti ribolovnu poziciju.
31. Zabranjen je noćni ribolov, kao i ribolov na dva mjesta istovremeno.
32. U Parku prirode Vransko jezero noćenje je dozvoljeno samo na za to predviđenim i označenim mjestima.
33. Noćni ribolov se može iznimno dopustiti odlukom Upravnog vijeća JU Park prirode Vransko jezero, za potrebe organiziranja ribolovno športskih natjecanja.
34. Nakon završetka ribolova obvezno je uklanjanje postavljenih šatora, suncobrana, oznaka za mjesto prihrane te drugih povremenih pomagala.
35. Ribiči su dužni iznijeti svoj otpad izvan Parka.
36. Prilikom obavljanja športskog ribolova nije dozvoljeno branje, oštećivanje i uništavanje biljnih vrsta, niti uznemiravanje životinja.
37. U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, ribočuvar ima pravo privremeno oduzeti ulov i/ili ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili drugo sredstvo namijenjeno ribolovu te o tome sastaviti zapisnik/potvrdu te pokrenuti prekršajni i kazneni postupak.