Fauna

Vransko jezero zoogeografski pripada sredozemnom području. Životinje koje obitavaju na području Parka vrlo su zanimljive i geološki gledano, razmjerno stare. Naime, za vrijeme oledbi, Vransko jezero je bilo pošteđeno ledenog pokrova pa se tu razvio sasvim osebujan životinjski svijet.

Osim velikog bogatstva i raznolikosti ornitofaune (vrsta ptica) koje su posebno obrađene u odjeljku O REZERVATU, raznolik je i drugi životinjski svijet.

Voda u jezeru je nešto povišenog saliniteta, a s obzirom da u jezero ulazi morska voda, u njemu su prisutne i morske i slatkovodne vrste riba. Od slatkovodnih vrsta samo su jegulja (Anguilla anguilla) i riječna babica (Salaria fluviatilis) autohtone što znači da im je jezero prirodno stanište, dok su ostale vrste alohtone tj. namjerno ili slučajno unesene u jezero iz nekog drugog okoliša. Takve su na primjer šaran (Cyprinus carpio) koji je namjerno unesen još 1949. godine, zatim babuška (Carassius gibelio), crvenperka (Scardinius erythrophthalmus), som (Silurus glanis), štuka (Esox lucius) i gambuzija (Gambusia affinis) koja je unesena jer se hrani ličinkama komaraca i na taj način ih kontrolira.
Od morskih riba najzastupljeniji su cipli.

S velikim brojem vlažnih i močvarnih staništa Vransko jezero je obitavalište vodozemaca. Prisutno je 8 vrsta vodozemaca od kojih su 3 na Crvenoj listi Hrvatske, a svih 8 je ugroženo na razini Europe. Većina vodozemaca zakonom je zaštićena. Najbrojnije su velika zelena žaba (Rana ridibunda), gatalinka (Hyla arborea) te šumska smeđa žaba (Rana dalmatina) i žabe krastače (Bufo sp.). Nešto rjeđe mogu se naći daždevnjaci (Salamandra salamandra), mali vodenjaci (Triturus vulgaris) i žaba žuti mukač (Bombina variegata).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gatalinka (foto: Z. Stančić)

Posebnost Vranskog jezera je i u raznolikosti staništa koja su vrlo povoljna za gmazove. Na području Vranskog jezera živi 20 vrsta gmazova. Neki od najpoznatijih gmazova koje ovdje možete susresti su barska kornjača (Emys orbicularis) i obična čančara (Testudo hermanni), zatim gušteri – blavor (Ophisaurus apodus), primorska gušterica (Podarcis sicula), veliki zelembać (Lacerta trilineata), zidni macaklin (Tarentola mauritanica) i zmije – šara poljarica (Coluber gemonensis), bjelica (Elaphe longissima), bjelouška (Natrix natrix), ribarica (Natrix tesselata), poskok (Vipera ammodytes) i druge. Sve vrste gmazova osim poskoka zakonom su zaštićene.

fauna-02
Čančara

fauna-03
Blavor

fauna-04
Bjelouška

fauna-05
Poskok

Fauna sisavaca Vranskog jezera predstavlja tipičnu faunu Dalmacije. Relativno je velik broj sisavaca prisutan na ovom području i oni su vrlo značajni članovi hranidbene mreže. Najbrojniji sisavci zabilježeni na ovom području spadaju u glodavce, kukcoždere, šišmiše i zvijeri, a ukupno je prisutno 40 vrsta. Neke od najinteresantnijih vrsta su: bjeloprsi jež (Erinaceus concolor), veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), veliki šišmiš (Myotis myotis), patuljasti šišmiš (Pipistrellus pipistrellus), poljska rovka (Crocidura suaveolens), tvor (Mustela putorius), kuna bjelica (Martes foina), divlja svinja (Sus scrofa), šumski miš (Apodemus sylvaticus), štakor selac (Rattus norvegicus) i zec (Lepus europaeus).

Na posljetku spomenimo još i kukce, najbrojniju skupinu životinja. Na Vranskom jezeru velik je broj kukaca, a neki od najljepših su svakako danji leptiri i vretenca. Najnovijim istraživanjem beskralješnjaka u Parku nađene su 133 vrste pauka, od čega je čak 15 vrsta po prvi put zabilježeno u Hrvatskoj.

fauna-06
Prugasto jedarce

fauna-07
Vretence

Velika raznolikost staništa i životinjskih vrsta ima neprocjenjivu vrijednost. Međutim, čitav ovaj sustav je vrlo osjetljiv i zato ga je bitno očuvati u što prirodnijem obliku.