Flora

Područje Vranskog jezera obuhvaća dvije velike vegetacijske zone jadranske mediteranske provincije; eumediteransku zonu i submediteransku zonu.
Najvrjednija staništa na području Parka su vodena i močvarna staništa, tršćaci, šume hrasta crnike, šume alepskog bora, šikare i dračici te suhi travnjaci.

Vodena i vlažna močvarna staništa izrazito su važna u pogledu očuvanja bioraznolikosti. Na njima nalazimo velik broj ugroženih i osjetljivih biljnih i životinjskih vrsta. Također su važna i iz perspektive čovjeka…ona su tradicionalno vrlo gusto naseljena, služe kao izvor hrane, pružaju mogućnost rekreacije te prihvaćaju velike količine vode čime sprečavaju poplave i osiguravaju velike količine pitke vode.

U samom jezeru prisutne su prave vodene biljke koje žive potpuno potopljene ili imaju plivajuće dijelove na površini vode. Zbog nešto povišenog saliniteta u jezeru, ne razvija se velik broj vrsta pa se zato prisutne vrste pojavljuju s velikim brojem primjeraka i dominiraju u jezeru.

Tršćaci su razvijeni većinom na području Ornitološkog rezervata gdje je voda plitka i teren blago nagnut. U tršćacima se gnijezdi velik broj ptica koje u njemu nalaze sklonište i hranu.

flora-01
Trska Phragmites australis

Šume hrasta crnike s brojnim biljnim vrstama dobro su razvijene na povišenim položajima u sjevernom dijelu Parka. Razvijenu su kao makija koja djelomično prelazi u nisku šumu i djelomično je neprohodna.

Šume alepskog bora umjetno su formirane i sadrže relativno mali broj vrsta. Nalaze se većinom na južnom dijelu jezera.

Šikare i dračici sastavljeni su od bodljikavih, trnovitih i aromatičnih biljaka. Osobito je dobro razvijena šikara drače koja sadrži velik broj pravih mediteranskih vrsta te šikare konopljike i sastojine brnistre koja je najrazvijenija na krajnjem južnom dijelu Parka.

flora-02
Konopljika Vitex angus-castus

Suhi travnjaci razvijeni su na plitkim karbonatnim tlima s dominantnim travama i grmićima koji ne prekrivaju čitavu površinu tla. Osobito su lijepo razvijeni na području brda Crnogorke kraj sela Vrana.

Većina biljaka na području Vranskog jezera je izrazito zanimljiva. Dosadašnjim istraživanjima zabilježeno je 707 vrsta biljaka. Nažalost, mnogima od njih prijeti opasnost; 2 su kritično ugrožene, 6 ih je ugroženih, 9 osjetljivih. Također, na području Parka je i 95 zakonom zaštićenih te 51 zakonom strogo zaštićena biljna svojta. 17 biljnih svojti koje žive na području Parka su zaštićene Bernskom konvencijom. Velika raznolikost flore vjerojatno je posljedica velikog broja stanišnih tipova koji se nalaze na ovom području. Neke od zanimljivijih biljaka su:

flora-03
Krocanj Myriophyllum verticillatum


Ilirska perunika Iris illyrica
– endem

flora-05
Lopoč Nymphaea alba

flora-06
Mješinka Utricularia vulgaris
– biljka mesožderka

Skip to content