Plan upravljanja Parkom prirode i Posebnim ornitološkim rezervatom Vransko jezero i pridruženim područjima ekološke mreže (PU 6163) – 2023.-2032. g.

Plan upravljanja Parkom prirode i Posebnim ornitološkim rezervatom Vransko jezero i pridruženim područjima ekološke mreže (PU 6163) – 2023.-2032. g.

Upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja, strateškog planskog dokumenta kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja i očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Plan se donosi za razdoblje od deset godina, uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Donosi ga Upravno vijeće Javne ustanove, uz suglasnost Ministarstva. Plan upravljanja usvajanjem postaje službeni dokument kojeg su se, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, dužne pridržavati sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području. Njime se ne planiraju aktivnosti svih institucija i pojedinaca koji djeluju u području, ali njihovo djelovanje ne bi smjelo biti u sukobu s u planu postavljenim ciljevima upravljanja.

Strukturiran je kroz tri glavne cjeline, počevši od uvodnog dijela i opisa konteksta upravljanja, preko opisa obilježja područja, do upravljačkog dijela koji je centralni dio plana, a uključuje viziju, ciljeve upravljanja, evaluacije stanja, aktivnosti po temama, pokazatelje provedbe plana te relacijske tablice između mjera očuvanja i aktivnosti upravljanja. Aktivnosti upravljanja odnose se na područje djelovanja Javne ustanove sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19). Ovaj plan se odnosi na razdoblje provedbe od 2023. do 2032. godine.

Planom upravljanja nastoje se na jednom mjestu sažeto i jasno prikazati sve glavne informacije o području obuhvaćenom planom te participativnim procesom utvrđene upravljačke strategije, odnosno ciljevi i aktivnosti koji će u predstojećem razdoblju usmjeravati upravljanje područjem i resursima Javne ustanove. Plan upravljanja u prvom redu pomaže Javnoj ustanovi da dugoročno učinkovito upravlja očuvanjem zaštićenih područja i područja ekološke mreže. No plan upravljanja je ujedno i javni dokument, dostupan svima, koji omogućuje dionicima i zainteresiranoj javnosti da prate djelovanje Javne ustanove te se vlastitim angažmanom, gdje je to moguće, uključe u upravljanje te tako doprinesu očuvanju vrijednosti područja.

Vizija plana upravljanja Parkom prirode Vransko jezero

Područje Parka prirode Vransko jezero s pridruženim područjima ekološke mreže očuvano je Ramsar vlažno područje od međunarodnog značaja, jedinstveni obalni prostor slatkovodnog jezera s vrijednim močvarnim i poplavnim staništima, od iznimne važnosti za zaštitu ptica i očuvanje bioraznolikosti.
To je prostor velike prirodne i krajobrazne ljepote te bogate kulturno-povijesne baštine koji lokalnom stanovništvu omogućuje kvalitetan život i razvoj u skladu s prirodom, a posjetiteljima priliku za nove spoznaje i nadahnjujuće iskustvo.

Prezentacija2

 (klikni za otvaranje Plana upravljanja)

Izvještaj s Javne rasprave koja je započela 6. rujna i završila 6. listopada 2022. godine.

 

Na temelju Plana upravljanja donose se godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja te se po isteku godine donose i izvješća o provedbi godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Vransko jezero.

Godišnji programi

Izvješća

Plan upravljanja Parkom prirode Vransko jezero 2010.-2019.

Skip to content