Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja

Poništava se natječaj za prijem službenika i namještenika u radni odnos, klasa: 112-07/19-
-01/01, urbroj: 2198-01/01-19-01, objavljen 22. veljače 2019. u Narodnim novinama br. 18/2019.

Više na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8269490.html