Objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na vidikovcu Kamenjak

Objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na vidikovcu Kamenjak

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 125/11) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Vransko jezero o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na vidikovcu Kamenjak, Klasa: 351-04/15-00/96, Urbroj: 96-06/15 od 01.04.2015. godine, Javna ustanova Park prirode Vransko jezero objavljuje:

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

ukupne površine 39,86 m2 koja se sastoji od:

32,25 m2 okrepnice, 4,62 m2 ostave, 2,99 m2 prostora za agregat i hidrofor, te
100 m2 pripadajuće terase.

Za navedeni poslovni prostor utvrđeno je pružanje ugostiteljskih usluga. Početni mjesečni iznos zakupnine iznosi 2.000,00 kn uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme do 31. listopada 2019.god.

1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada svim pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti navedenom pod točkom 1. ovog natječaja.
2. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos ponuđene zakupnine sukladno članku 6.st.8.Zakona i zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
3. Poslovni prostori se daju u zakup u stanju u kakvom se sada nalaze (viđeno stanje), a troškove investicijskih ulaganja u poslovne prostorije snose budući zakupnici na temelju prethodne suglasnosti Ustanove. Izabrani natjecatelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu odriče se prava potraživanja za uložena sredstva u poslovni prostor. Poslovni prostori mogu se pregledati uz prethodni dogovor (ravnatelj Ustanove-Danijel Katičin, mob: 098/273354).
4. Troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora snosi zakupnik. Pod tekućim održavanjem se smatra čišćenje, sitniji popravci na instalacijama i slično.
5. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

1) ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o natjecatelju (ime i prezime ili naziv, adresa odnosno sjedište, OIB)
2) naveden iznos mjesečne zakupnine koji natjecatelj nudi (brojkama i slovima)
3) presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba te original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u obrtni registar (obrtnicu) iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena
4) original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvatke iz sudskog registra ne starije od 30 dana do podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja je određena da se može obavljati u predmetnom poslovnom prostoru, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
5) potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne starija od 30 dana do dana podnošenja ponude
6) original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojim se dokazuje status osobe iz točke 2. ovog natječaja, koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija sukladno članku 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ne starija od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo)
7) original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo iz točke 2. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo).
8) Potvrdu o uplati iznosa od 1.000,00 kn – jamstvo za ozbiljnost ponude (vidi točku 12.)

6. Natjecatelj neće biti izabran za zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Ustanovi po bilo kojoj osnovi.
7. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.
8. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama moraju prispjeti najkasnije do 23. travnja 2015. god. do 11,00 sati, a mogu se podnijeti osobno od 8,00 do 16,00 sati u Službu općih i zajedničkih poslova Javne ustanove Park prirode Vransko jezero u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora« ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, Kralja Petra Svačića 2, 23210 Biograd na Moru, sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora«. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 23. travnja 2015.god. u 11,00 sati u Javnoj ustanovi Park prirode Vransko jezero, Kralja P. Svačića 2, 23210 Biograd na Moru. Otvaranju ponuda može biti nazočna samo ovlaštena osoba natjecatelja, uz predočenje pisanog obrasca ovlasti i dokaza osobnog identiteta Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije javnog otvaranja ponuda.
9. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda kojom se uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, nudi i najviši iznos zakupnine.
10. Odluku o najpovoljnijem natjecatelju donosi Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode Vransko jezero, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja, odnosno ravnatelja.
11. U slučaju da odabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, poslovna prostorija će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.
12. Natjecatelj koji se odluči za sudjelovanje na natječaju, dužan je na žiro-račun Javne ustanove Park prirode Vransko jezero IBAN: HR3023900011100019101, otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., uplatiti iznos od 1.000,00 kn kao jamstvo za ozbiljnost ponude.
Ukoliko natjecateljeva ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, iznos od 1.000,00 kn odbit će se od iznosa zakupnine. Ukoliko natjecateljeva ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, iznos od 1.000,00 kn vratit će mu se, a ukoliko natjecateljeva ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a iz nekog razloga odustane od zakupa, gubi pravo na povrat iznosa od 1.000,00 kn.
13. Nepotpune i ponude prispjele izvan roka neće se razmatrati.
14. S najpovoljnijim natjecateljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave (solemnizirani ugovor), na trošak zakupnika, u roku od 10 dana računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.
15. Izabrani natjecatelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno ispunjenje ugovora, dostaviti bjanko zadužnicu (u iznosu od 50.000,00 kn).
16. Tlocrt, te presjeke i geodetski snimak predmetnog prostora biti će objavljeni na službenoj stranici Parka: www.pp-vransko-jezero.hr, a mogu se preuzeti i kod Službe općih i zajedničkih poslova Parka prirode radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, te zatražiti putem e-maila: katarina.kurtov@pp-vransko-jezero.hr. Sve dodatne informacije mogu se dobiti i na tel: 023/383-181.
17. Javna ustanova Park prirode „Vransko jezero“ zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

Ugostiteljska djelatnost na području Parka prirode Vransko jezero obavljala bi se uz poštivanje sljedećih uvjeta:

1. Ugostiteljska djelatnost u području Parka ne smije negativno utjecati na zaštićeno područje.
2. Ne smije se bukom remetiti postojeći mir.
3. Sanitarni čvor, kao i cisterna za vodu bit će na zajedničkom korištenju svim posjetiteljima Parka prirode pod jednakim uvjetima, bez obzira na korištenje ugostiteljskih usluga, a troškove održavanja istih će na odgovarajući način snositi i zakupodavac i zakupnik.
4. Zakupnik mora sukladno posebnom propisu koji regulira obavljanje predmetne djelatnosti ishoditi potrebne akte, te poštivati i druge odredbe posebnih propisa.
5. Navedena djelatnost obavljat će se u periodu i vremenu koje će biti definirano ugovorom o zakupu.
6. Za potrebe organizacije tematskih događanja u Parku prirode, zakupnik će uz prethodni dogovor sa zakupodavcem, ustupiti objekte nužne za kvalitetno provođenje programa u obostranom interesu.
7. Zakupnik je dužan redovito održavati i čistiti objekt kao i okolni prostor kojeg koristi.
8. Nastali otpad tijekom obavljanja djelatnosti potrebno je zbrinuti na zakonom propisan način.
9. Nadzor nad obavljanjem djelatnosti provodi ovlašteni djelatnik Parka prirode Vransko jezero.
10. Za nepoštivanje propisanih uvjeta odgovara zakupnik.
11. Svi ostali uvjeti, te međusobna prava i obveze, bit će precizno definirana u Ugovoru o zakupu.

ravnatelj
Danijel Katičin

Klasa: 351-04/15-00/109
Ur.broj: 109-06/15

natjecaj_za_davanje_u_zakup_poslovnog_prostora_na_vidikovcu_kamenjak natjecaj_za_davanje_u_zakup_poslovnog_prostora_na_vidikovcu_kamenjak_presjek natjecaj_za_davanje_u_zakup_poslovnog_prostora_na_vidikovcu_kamenjak_tlocrt natjecaj_za_davanje_u_zakup_poslovnog_prostora_na_vidikovcu_kamenjak_geodetski_snimak

Skip to content