Aktualne teme privukle veliki broj poljoprivrednika na predavanja

Aktualne teme privukle veliki broj poljoprivrednika na predavanja

U petak, 20. listopada 2017., u Maškovića hanu u Vrani održana su predavanja za poljoprivrednike s područja Parka prirode Vransko jezero i okolice, organizirana u suradnji Parka prirode i Savjetodavne službe Zadarske županije. Teme su bile vrlo zanimljive i nadasve korisne, stoga je i odaziv lokalnih poljoprivrednika, prvenstveno maslinara, bio velik te se je okupilo preko 30 sudionika.

U prvom dijelu predavanju obrađene su teme pravovremene berbe maslina i skladištenja i čuvanja maslinovog ulja te je dipl. ing. agr. Zvonimir Vlatković, viši stručni savjetnik iz Savjetodavne službe, pojasnio maslinarima principe određivanja stupnja tehnološke zrelosti ploda, prednosti i nedostatke rane i kasne berbe maslina, načine berbe s prednostima i nedostacima (ručna berba, berba češljevima i raznim tresačima), čuvanje ploda od berbe do prerade, načine prerade te pravilno postupanje prilikom skladištenja ulja (optimalni uvjeti čuvanja ulja, pretakanje ulja, filtracija, pravilan izbor spremnika i održavanje istih). Govora je bilo i o izboru sorte, precjepljivanju maslina, potrebnim agrotehničkim mjerama i zaštiti maslina. Poseban naglasak stavljen je na tradicionalne načine čuvanja ploda od berbe do prerade (potapanje maslina u vodu ili more, čuvanje u plastičnim vrećama ili u hrpama), koji suprotno mišljenju mnogih, ipak značajno smanjuju kvalitetu ulja i skraćuju mu rok trajanja. Potapanje ploda, posebice ubodenog u kojem je ličinka maslinine muhe, uzrokuje ispiranje antioksidansa (fenola, sterola i tokoferola), tvari koje čuvaju kvalitetu ulja, ali i ljudsko zdravlje. Želimo li proizvoditi ulje “za lijek”, neophodno je stoga pridržavati se savjeta struke.

aktualne-teme-privukle-veliki-broj-poljoprivrednika-na-predavanja

U drugom dijelu predavanja je dipl. ing. agr. Mirjana Dijan, stručna savjetnica iz Savjetodavne službe pojasnila poljoprivrednicima pojam višestruke sukladnosti, odnosno sva pravila i uvjete kojih se poljoprivredni proizvođači moraju pridržavati u obavljanju svoje poljoprivredne djelatnosti, kako bi ostvarili prava na potpore u poljoprivredi, ali i neovisno o tome vodili brigu o zaštiti tla, vode, okoliša te zdravlju ljudi, biljaka i životinja, kao i dobrobiti životinja. Višestruka sukladnost se odnosi na pridržavanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta te obaveznih zahtjeva za upravljanje. Svi poljoprivredni proizvođači koji su u sustavu potpora podliježu administrativnim kontrolama koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a ako se utvrdi nepoštivanje pravila višestruke sukladnosti u bilo kojem trenutku u kalendarskoj godini u kojoj je obveznik podnio zahtjev za potporu, određuju se administrativne kazne putem smanjenja ili ukidanja ukupnog iznosa plaćanja koji je odobren ili se treba odobriti korisniku.

Poljoprivrednicima su posebno pojašnjeni uvjeti iz područja dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC – eng. kratica) vezanih uz zaštitne zone oko vodenih tokova (GAEC 1), korištenja vode za navodnjavanje u skladu sa zakonskim uvjetima (GAEC 2), zabranu izravnog ispuštanja u podzemne vode i mjere sprečavanja neizravnog onečišćenja podzemnih voda ispuštanjem opasnih tvari na zemlju i njihovim procjeđivanjem kroz tlo (GAEC 3), upravljanje žetvenim ostacima (zabrana spaljivanja žetvenih ostataka!) i sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (GAEC 6) te očuvanje obilježja krajobraza i minimalna razina održavanja, u koja spadaju živice, lokve, jarci, šumarci, pojedinačna stabla i drvoredi te suhozidi (GAEC 7).

Istaknuto je kako je za navodnjavanje iz površinskih voda do ukupno 10 ha zemljišta istog vlasnika i za navodnjavanje podzemnom vodom, što se zahvaća i crpi na istom zemljištu, do ukupno 5 ha zemljišta istoga vlasnika potrebno ishoditi vodopravnu dozvolu za korištenje voda, koju izdaju Hrvatske vode. Za navodnjavanje većih površina potrebna je koncesija koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Vlasnik odnosno ovlaštenih drugog stvarnog prava na zemljištu može slobodno upotrebljavati i koristiti samo oborinske vode koje se skupljaju na njegovom zemljištu ili se može priključiti na sustav javne vodoopskrbe sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga koje donose isporučitelji vodnih usluga. Vezano uz zaštitu zonu oko vodotokova, naglašeno je kako se gnojiva ne smiju koristiti na udaljenostima manjim od 20 m od vanjskog ruba korita jezera ili druge stajaće vode te 3 m udaljenosti od vanjskog ruba korita vodotoka širine 5 m i više.

Kako veći broj poljoprivrednika ima posjede unutar granica Parka prirode i ornitološkog rezervata, time i unutar ekološke mreže NATURA 2000, upoznati su s činjenicom da su dužani tražiti provođenje postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) za sve zahvate za koje nije moguće isključiti da će imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (npr. prenamjena poljoprivrednog zemljišta, podizanje novih višegodišnjih nasada, izgradnja sustava navodnjavanja ili odvodnje, izgradnja plastenika, staklenika, putova i dr.). Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Dio predavanja bio je posvećen oprašivačima, prvenstveno pčelama, i njihovom pozitivnom utjecaju na povećanje prinosa i kvalitetu plodova te je istaknuto kako samo dobra povezanost svih subjekata u poljoprivredi, dobra komunikacija pčelara i poljoprivrednih proizvođača, može dati garanciju uspjeha.
Diskusija koja je uslijedila nakon svake teme te brojna pitanja postavljena predavačima pokazala su kako se lokalni poljoprivrednici žele dodatno educirati i unaprijediti vlastitu proizvodnju, stoga će se ovakva dobra suradnja Parka prirode i Savjetodavne službe nastaviti i u buduće.

aktualne-teme-privukle-veliki-broj-poljoprivrednika-na-predavanja-01 aktualne-teme-privukle-veliki-broj-poljoprivrednika-na-predavanja-02 aktualne-teme-privukle-veliki-broj-poljoprivrednika-na-predavanja-03 aktualne-teme-privukle-veliki-broj-poljoprivrednika-na-predavanja-04 aktualne-teme-privukle-veliki-broj-poljoprivrednika-na-predavanja-05 aktualne-teme-privukle-veliki-broj-poljoprivrednika-na-predavanja-06 aktualne-teme-privukle-veliki-broj-poljoprivrednika-na-predavanja-07